Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą portalu PomocnikBHP.pl. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług portalu PomocnikBHP.pl, zawartej pomiędzy Operatorem, a Abonentem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

§1 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług poprzez portal.
 2. Portalu – rozumie się przez to stronę internetową PomocnikBHP.pl, umożliwiającą korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.
 3. Operatorze – rozumie się przez to spółkę IRDIS Sp. z o.o. z siedzibą: Łódź, ul. Zbąszyńska 2b.
 4. Abonencie – rozumie się przez to korzystającą z portalu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę której Abonent założył konto na portalu PomocnikBHP.pl dzięki czemu może mieć dostęp do danych. Posiada on ograniczone możliwości w zakresie zarządzania kontem oraz płatnościami.
 6. Kliencie – rozumie się przez to firmę na rzecz której świadczone są usługi przez Abonenta portalu.
 7. Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie poprzez portal usług zawartą między Operatorem a Abonentem po dokonaniu przez Abonenta pierwszej opłaty za korzystanie z portalu.
 8. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej portalu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi portalu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

§3 Dostęp do portalu i rejestracja Abonenta

 1. Operator świadczy usługi poprzez portal za pomocą sieci Internet.
 2. Abonent może korzystać z wszystkich usług portalu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.
 3. Abonent, rozpoczynając pracę na portalu, musi się zarejestrować.
 4. Abonent rejestrując się na portalu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Aby portal mógł funkcjonować prawidłowo, Abonent powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
  1. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Abonentem a Operatorem, Abonent obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, REGON.
  2. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt.3.5.1, abonent zobowiązany jest przesłać na adres podany na stronie zaktualizowanych danych na jakie mają być wystawiane dokumenty.
 6. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza adres e-mail i wymyślone przez siebie i znane tylko sobie hasło.
  1. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).
  2. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji portalu “odzyskaj hasło”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami przesłanymi przez portal.

§4 Świadczenie usług

 1. Abonent po rejestracji dokonuje wyboru pakietu z którego chce korzystać:
  1. Pakietu 1 – Jednoosobową działalność BHP o następujących możliwościach:
   1. Możliwość doboru funkcjonalnego
   2. Brak możliwości dodawania inspektorów BHP
   3. Możliwość dodawania obsługiwanych firm do 50 szt.
  2. Pakietu 2 – Firma specjalizującą się w BHP o następujących możliwościach:
   1. Pełna funkcjonalność portalu z wyłączeniem e-learningu, który jest dodatkowo płatny
   2. Możliwość dodawania inspektorów
   3. Możliwość dodawania firm
  3. Pakiet 3 – Firma z rozbudowaną komórką BHP
   1. Pełna funkcjonalność portalu z wyłączeniem e-learningu, który jest dodatkowo płatny
   2. Możliwość dodawania inspektorów
   3. Brak możliwości dodawania wielu firm
 2. Abonent ma możliwość zakupu 3 rodzajów pakietów, o których mówi punkt 4.1 dostosowanych do jego potrzeb na okres:

  a) 1 miesiąca

  b) 3 miesięcy

  c) 6 miesięcy

  d) 12 miesięcy.

 3. Czas biegnięcia ważności pakietu liczy się od momentu aktywacji go na portalu przez abonenta.
 4. Abonent może korzystać z wykupionego pakietu przez okres na jaki został wykupiony.
 5. Abonent w dowolnej chwili może wydłużyć czas ważności pakietu wykupując jego przedłużenie przez portal PomocnikBHP.pl.
 6. Nie przedłużenie pakietu skutkuje zablokowaniem konta i oczekiwaniem na płatność.
 7. Abonent w przypadku niewystarczającej ilości wprowadzonych firm w ramach pakietu może go w każdej chwili zwiększyć, co powoduje przeliczenie wartości rozszerzanego pakietu do końca zakończenia wykupionego czasu abonentowego.
 8. W przypadku gdy Abonent nie może rozszerzyć pakietu on-line należy skontaktować się z biurem portalu PomocnikBHP.pl w celu zaprezentowania przez Operatora indywidualnego rozwiązania dla Abonenta.
 9. Abonent z poziomu portalu nie może samodzielnie przejść na pakiet niższy, w takich sytuacjach należy skontaktować się z biurem portalu PomocnikBHP.pl
 10. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia świadczenia usług, jeżeli abonent lub założony przez niego użytkownik:
  1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu;
  2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w portalu lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do portalu;
  3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  4. działa na szkodę Operatora;
  5. podał nieprawdziwe dane;
  6. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

§5 Zakres świadczonych przez portal usług

 1. Na mocy Umowy Operator, za pomocą portalu, zobowiązuje się na rzecz Abonenta świadczyć następujące usługi wspierające prowadzenie działalności pod względem wymogów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 2. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności portalu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności.

§6 Odpłatność za usługę

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.
 2. Użytkownik wnosi opłatę za usługę w części abonamentowej portalu.
 3. Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem.
 4. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

§7 Dane abonenta i ich ochrona

 1. Dane abonenta, wprowadzane do portalu, stanowią własność Abonenta.
 2. Wszelkie dane Abonenta gromadzone i przetwarzane są przez portal w celu prawidłowego funkcjonowania portalu tzn wspierania prowadzenia działalności pod względem wymogów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz do rozliczeń Operatora z Abonentem za świadczone usługi.
 3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Abonenta, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do portalu.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 8.3. składają się w szczególności:
  1. System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Abonenta szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  2. System kontroli dostępu do danych – tylko Abonent i Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła, o którym mowa w pkt. 3.5.1. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Abonenta, poza danymi, o których mowa w pkt. 7.2.
  3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Abonenta dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  4. System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego – budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Abonenta, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.
 5. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Abonenta.
 6. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz modyfikowania ich w każdej chwili.
 7. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Abonenta osobom trzecim.
 8. W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane Abonenta będą przechowywane przez 6 miesięcy kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia po rozwiązania umowy.
 9. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 8.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§8 Zmiana Abonenta, który obsługuje Klienta

 1. W przypadku gdy klient zmienia firmę obsługującą jego firmę zgłasza portalowi zmianę Abonenta obsługującą jego firmę.
  1. W zgłoszeniu Klient zamieszcza dane poprzedniego Abonenta wypisując: Nazwę firmy, Adres, NIP. Następnie wskazuje dane nowego Abonenta, który jest już zarejestrowany na portalu PomocnikBHP podając: Nazwę firmy, Adres oraz NIP.
  2. Dokument zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez osobę reprezentującą firmę oraz musi zostać zamieszczona pieczęć firmowa.
  3. Zeskanowany dokument zgłoszenia wraz z dokumentem potwierdzającym nadanie numer NIP oraz Regon należy przesłać na adres biura Portalu.

§9 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie portalu pod względem technicznym.
 2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie portalu pod względem formalnym i prawnym.
  1. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji portalu.
  2. Aktualizacja, o której mowa w pkt. 9.2.1., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Abonenta dodatkowymi kosztami.
 3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 7.4., w celu ochrony danych abonenta.
 4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania portalu.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez abonenta z portalu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Abonent łączy się z portalem.
 6. Reklamacje związane z użytkowaniem portalu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@PomocnikBHP.pl.

§10 Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  1. Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu portalu.
  2. Konieczności dostosowania działania portalu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Abonenta udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach portalu.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w pkt.10.3. Jeżeli Operator otrzyma od Abonenta, przed upływem terminu określonego w pkt. 10.4., pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, świadczenie usług zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.